Chemical design of heterometallic coordination polymers based on {Cu(Me2mal)2} fragment 
26 октября 2016 года

20170206-07 Natalia Vyacheslavovna Gogoleva, Ekaterina N. Zorina-Tikhonova, Artem S. Bogomyakov, Nikolay N. Efimov, Eugeny V. Alexandrov, Elena A. Ugolkova, Mikhail A. Kiskin, Vadim V. Minin, Aleksey A. Sidorov, Vladimir M. Novotortsev, Igor L. Eremenko Chemical design of heterometallic coordination polymers based on {Cu(Me2mal)2} fragment. European Journal of Inorganic Chemistry, 2016 (18 October), Volume 2017, Issue 3, 547–562. doi: 10.1002/ejic.201601047

  Ссылка на публикацию