The AM-4 Family of Layered Titanosilicates: Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation, Synthesis and Ionic Conductivity 
25 декабря 2023 года

20240111-01 Galina O. Kalashnikova, Sergey V. Krivovichev, Victor N. Yakovenchuk, Ekaterina A. Selivanova, Margarita S. Avdontсeva, Gregory Yu. Ivanyuk, Yakov A. Pakhomovsky, Darya V. Gryaznova, Natalya A. Kabanova, Yelizaveta A. Morkhova, Olga Yu. Sinel’shchikova, Vladimir N. Bocharov, Anatoly I. Nikolaev, Olga F. Goychuk, Sergei N. Volkov and Taras L. Panikorovskii The AM-4 Family of Layered Titanosilicates: Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation, Synthesis and Ionic Conductivity. Materials, 2024, 17(1), 111. doi: 10.3390/ma17010111 IF 3.4

Метки: , , ,